Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
1.1
De vennootschap onder firma BubbelBal, hierna te noemen: ‘BubbelBal’, is een commerciële onderneming, actief in de recreatieve sector, welke zich richt op het verhuren van accessoires en/of het aanbieden van diensten aan particulieren en ondernemingen op het gebied van sport, spel en beleving. De dienstverlening van BubbelBal richt zich onder meer maar niet uitsluitend op de verhuur van zgn. ‘bubbelballen’, de verhuur van e-choppers, het verzorgen van een lasergamespel en het verzorgen van archery-attack (pijl- en boogschieten). De te verhuren accessoires worden hierna gemakshalve aangeduid als ‘het Product’. BubbelBal is gevestigd aan het adres Zieuwentseweg 50 te (7136LC) Zieuwent en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 56520646.

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten die tussen BubbelBal en haar klant(en), hierna te noemen: ‘huurder’, met betrekking tot één van haar producten worden gesloten. Een overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door huurder van een door BubbelBal per e-mail verzonden offerte, In dat aanbod wordt onder meer vermeld om welke activiteit het gaat en welke prijzen worden berekend. Ook zal in dit aanbod worden verwezen naar de algemene voorwaarden, die met het aanbod zullen worden meegestuurd. Met de aanvaarding van het aanbod verklaart huurder ook de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te accepteren en deze algemene voorwaarden ook te hebben ontvangen. De geaccepteerde offerte en de algemene voorwaarden vormen samen de contractstukken.

1.3
De huurder die het aanbod aanvaardt zal in de meeste gevallen een vertegenwoordiger zijn van een groep met meerdere personen. Hij staat ervoor in dat hij bevoegd is om deze andere personen op basis van (een mondelinge) volmacht te vertegenwoordigen. De aanvaarding van het aanbod door deze vertegenwoordiger, zoals hiervoor onder artikel 1.2 bedoeld, wordt daarom geacht mede te geschieden namens de andere personen die tot deze groep behoren en die eveneens gebruik zullen maken van de verhuurde accessoires. De vertegenwoordiger zal het aanbod en toepasselijke voorwaarden vooraf doorsturen of op een ander wijze ter kennis brengen van de andere personen behorend tot de groep. Alle gebruikers zijn ten aanzien van de gesloten overeenkomst – ieder voor zich en afzonderlijk – aan te merken als huurder en ook voor hen geldt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Offertes en prijzen
2.1
De via de e-mail door BubbelBal verzonden offerte c.q. gedane aanbod kan, zo lang dit niet door huurder is aanvaard, door BubbelBal worden ingetrokken.

2.2
Alle in de offerte vermelde prijzen zijn in Euro’s exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.3
De verhuur van een product vindt plaats per uur of per dag(deel). Bij duidelijke overschrijding van een overeengekomen termijn is huurder per extra uur of deel van een extra uur een meerprijs verschuldigd op basis van de geldende tarieven. Naast deze prijs per tijdseenheid kan BubbelBal in voorkomende gevallen en vergoeding in rekening brengen voor het afleveren en ophalen van de accessoires alsmede voor het geven van persoonlijke begeleiding tijdens het gebruik ervan. Dit alles wordt vooraf duidelijk besproken en vastgelegd in de offerte.

2.4
BubbelBal heeft het recht om voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst van huurder een waarborgsom te verlangen tot ten hoogste een bedrag gelijk aan 50% van de totale huurprijs. Als dit in een voorkomend geval aan de orde is zal dit vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van het aanbod. BubbelBal is gerechtigd om alle bedragen die huurder uit hoofde van de huurovereenkomst aan haar verschuldigd mocht zijn, met deze waarborgsom te verrekenen.

Artikel 3 – Levering/gebruik en verplichtingen huurder
3.1
BubbelBal levert het Product af op de locatie waar huurder deze zal gebruiken, tenzij anders is overeengekomen. E-choppers kunnen bijvoorbeeld ook worden verhuurd en gebruikt vanaf één van de eigen locaties van BubbelBal. Bij aflevering rust op BubbelBal een inspanningsverplichting om het Product op het afgesproken tijdstip te bezorgen. Zij is echter niet aansprakelijk voor eventuele door huurder geleden schade als een gevolg van termijnoverschrijding, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van BubbelBal.

3.2
Bij aflevering door BubbelBal of afhalen door huurder van het Product, geeft BubbelBal mondeling dan wel schriftelijk veiligheids- en gebruiksinstructies, tenzij deze instructies al op voorhand aan huurder kenbaar zijn gemaakt. Huurder dient zich te allen tijde stipt aan deze voorschriften en instructies te houden.

3.3
Het verhuurde Product blijft te allen tijde eigendom van BubbelBal.

3.4
Huurder zal het Product direct na aflevering inspecteren. Eventuele zichtbare of kenbare gebreken dient hij direct na constatering daarvan aan BubbelBal kenbaar maken, bij gebreke waarvan huurder geacht wordt in te stemmen met de staat waarin het verhuurde Product is afgeleverd en hij geacht wordt het volledige huurgenot daarvan te hebben gehad.

3.5
Huurder zal zorgvuldig met het Product omgaan en dit alleen gebruiken voor het doel waarvoor het in gebruik is gegeven. Het is huurder niet toegestaan het Product te beschilderen, er op te
tekenen, er iets op te plakken of op enige andere wijze wijzigingen aan te brengen in/aan/op het Product. Huurder mag het Product alleen zelf gebruiken en het niet aan een ander in gebruik geven.

3.6
Huurder is verplicht om als een goed huisvader voor het verhuurde product te zorgen en het product na afloop van het gebruik in dezelfde staat terug te geven als waarin deze aan hem ter beschikking is gesteld, behoudens normale slijtage en ondergeschikte gebruiksschade. Bij aflevering en gebruik op locatie zal BubbelBal het product na afloop van de huurperiode zo mogelijk nog diezelfde dag ophalen. In gevallen waarin dit redelijkerwijs niet mogelijk is, vanwege afstand of andere bijzondere redenen, zal BubbelBal het Product op een later moment doch zo spoedig mogelijk ophalen. Huurder zal het product ondertussen als een goed huisvader bewaren en er in ieder geval voor zorg dragen dat deze niet wordt blootgesteld aan weers- of andere nadelige invloeden of aan onnodige risico’s, zoals bijvoorbeeld diefstal of vernieling.

3.7
De huurder van een e-chopper zal de e-chopper alleen gebruiken en daarmee aan het verkeer deelnemen als hij in het bezit is van een daarvoor geldend en geldig rijbewijs. Hij staat hier zelf voor in en vrijwaart BubbelBal voor eventuele aanspraken van of sancties door derden die samenhangen met onbevoegd gebruik.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid
4.1
Deelname aan spel en/of sport behelst een zeker risico, bijvoorbeeld op blessures en andere nadelen. Huur en gebruik van de door BubbelBal ter beschikking gestelde materialen en objecten geschiedt daarom altijd op eigen risico van huurder. BubbelBal is niet aansprakelijk voor materiële-, letsel- of immateriële schade door huurder toegebracht aan zichzelf.

4.2
Het voorgaande leidt slechts uitzondering in geval de door BubbelBal ter beschikking gestelde materialen en objecten niet voldoen aan de daaraan te stellen kwaliteits- en veiligheidseisen en
BubbelBal daar vooraf bekend mee was of daar redelijkerwijs bekend mee behoorde te zijn, in geval BubbelBal ernstig is tekort geschoten in haar verplichting om de huurder vooraf te wijzen op de gebruiks- en veiligheidsinstructies of als er anderszins sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BubbelBal.

4.3
BubbelBal is voor al haar verhuuractiviteiten verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Daarbij geldt een eigen risico van € 250,00 per gebeurtenis. Huurder is jegens BubbelBal aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden indien en voor zover deze schade niet door de WA-verzekeraar van BubbelBal wordt gedekt. Dit laatste zal in ieder geval omvatten genoemd eigen risico van € 250,00 en overigens alle situaties waarin er om andere redenen geen dekking bestaat. Dit laatste leidt weer uitzondering als het ontbreken van dekking te wijten is aan het feit dat de door BubbelBal ter beschikking gestelde materialen en objecten niet voldoen aan de daaraan te stellen kwaliteits- en veiligheidseisen, BubbelBal ernstig is tekort geschoten in haar verplichting om de huurder vooraf te wijzen op de gebruiks- en veiligheidsinstructies of aan de zijde van BubbelBal anderszins sprake is van opzet of grove schuld.

4.4
Voor het gebruik van de e-choppers heeft BubbelBal een afzonderlijke motorrijtuigenverzekering afgesloten. Daarbij geldt een eigen risico van € 1.000,00 per gebeurtenis. Huurder is jegens
BubbelBal aansprakelijk voor schade toegebracht met de e-chopper aan derden indien en voor zover deze schade niet door de WA-verzekeraar van BubbelBal wordt gedekt. Dit laatste zal in ieder geval omvatten genoemd eigen risico van € 1.000,00 en overigens alle situaties waarin er om andere redenen geen dekking bestaat. Dit laatste leidt weer uitzondering als het ontbreken van dekking te wijten is aan het feit dat de door BubbelBal ter beschikking gestelde materialen en objecten niet voldoen aan de daaraan te stellen kwaliteits- en veiligheidseisen, BubbelBal ernstig is tekort geschoten in haar verplichting om de huurder vooraf te wijzen op de gebruiks- en veiligheidsinstructies of aan de zijde van BubbelBal anderszins sprake is van opzet of grove schuld.

4.5
BubbelBal is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gederfd inkomen, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

4.6
Behoudens al het voorgaande is huurder zelf aansprakelijk voor alle belastingen, boetes of andere lasten die voorvloeien uit of samenhangen met het gebruik van het Product. Verkeers- en andere overtredingen en daaruit voortvloeiende boetes en sancties, die het gevolg zijn van het gebruik van de e-choppers in strijd met de geldende wet- en regelgeving, zijn eveneens voor rekening van huurder en worden door BubbelBal aan hem doorbelast.

Artikel 5 – Annulering
5.1
Huurder is gerechtigd om de overeenkomst tot drie (3) maanden voorafgaand aan de afgesproken datum van uitvoering kosteloos te annuleren. Als huurder de overeenkomst annuleert op een later moment maar uiterlijk twee (2) weken voorafgaand aan de uitvoeringsdatum, is hij een annuleringsvergoeding verschuldigd van 50% van het offertebedrag. In geval van (nog) latere
annulering, d.w.z. minder dan twee (2) weken voor de uitvoeringsdatum, dan is huurder het volledige offertebedrag verschuldigd.

Artikel 6 – Beëindiging, opschorting en ontbinding van de overeenkomst
6.1
BubbelBal is gerechtigd de nakoming van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

A. Huurder zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet-volledig of niet tijdig nakomt;
B. BubbelBal na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen, die goede grond geven te vrezen dat huurder zijn verplichtingen niet (deugdelijk) zal nakomen;
C. Huurder bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen en huurder heeft nagelaten hieraan gehoor te geven;
D. zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat nakoming van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd of indien ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht.

6.2
BubbelBal kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang, dat wil zeggen zonder enige ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien aan huurder al dan niet voorlopig surseance
van betaling wordt verleend, indien het faillissement van de huurder wordt aangevraagd/is uitgesproken of indien huurder een verzoek tot toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen (WSNP) heeft ingediend. BubbelBal zal in een dergelijk geval nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 7 – Betaling
7.1
Betaling door huurder dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

7.2
Bubbelbal is te allen tijde gerechtigd om in voorkomende gevallen, te zijner beoordeling, betaling voorafgaand aan de door hem te verlenen diensten te eisen van huurder.

7.3
Betaling van huurder strekt, hoe ook genaamd, in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen (contractuele) rente en tenslotte in mindering op de
hoofdsom van de (oudste) onbetaald gelaten facturen.

7.4
Huurder is gehouden de facturen van Bubbelbal uiterlijk op de vervaldata te voldoen zonder zich te beroepen op opschortingsrechten en/of enig recht op verrekening met een tegenvordering op Bubbelbal.

7.5
Bezwaren van huurder tegen de hoogte van de factuur schorten diens betalingsverplichting niet op.

7.6
Indien huurder niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft Bubbelbal zonder enige ingebrekestelling het recht vanaf vervaldatum van de onbetaalde factuur een contractuele rente in rekening te brengen gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke (handels)rente (jaarbasis), vermeerderd met 1%.

7.7
Alle door Bubbelbal noodzakelijkerwijs te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van huurder en worden berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke
incassokosten.

Artikel 8 – Overmacht
8.1
BubbelBal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens huurder indien hij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch
krachtens de wet, rechtshandeling en/of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

8.2
Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BubbelBal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BubbelBal niet in staat is zijn verplichtingen jegens huurder na te komen.

Artikel 9 – Slotbepalingen
9.1
Op de rechtsverhouding tussen BubbelBal en huurder is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering
wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar gevestigd is c.q. woonplaats heeft.

9.2
Alle geschillen voortvloeiende uit, of anderszins verband houdende met de overeenkomst en/of deze voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement
Gelderland, locatie Zutphen. Partijen zullen evenwel pas eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het betreffende geschil in onderling overleg te
beslechten c.q. te komen tot een minnelijke schikking.

9.3
Deze algemene voorwaarden worden bij iedere offerte meegezonden en zijn bovendien te raadplegen en te downloaden op de website www.bubbelbal.nl.


Waar is Bubbelbal?

Bij ons kunt u terecht op verschillende locaties. Heeft u zelf een geschikte locatie? Dan kan dat uiteraard ook!

Offerte aanvragen

Social media

Volg BubbelBal ook via Twitter, Facebook en Instagram!

Contactinformatie

Bubbel Bal
Zieuwentseweg 50
7136LC Zieuwent

Tel: +31 06 15295581
Tel: +31 06 50844783
info@bubbelbal.nl

KVK: 56520646